De RIKZ.Z bestaat 1 jaar, even omzien en een blik vooruit.

De genesis

Op enkele dagen van het jaareinde blikken we graag terug op de werkzaamheden van de RIKZ.Z vzw (voluit de Raad voor Inspectie en Kwaliteitszorg voor niet-confessionele Zedenleer), die per 1 januari 2019 officieel de nieuwe erkende vereniging werd voor het vak niet-confessionele zedenleer.

De RIKZ.Z werd bij ministerieel besluit erkend.
Zij is de (enige) erkende vereniging voor de inspectie en begeleiding van het vak niet-confessionele zedenleer.

UVV/deMens.nu had de bedoeling om een performantere organisatiestructuur te creëren en de kwaliteitsontwikkeling en – bewaking voor het vak beter te faciliteren.
En dit naar aanleiding van het naderend einde van de erkenningsperiode van de voorgaande vereniging, RIBZ vzw.
Het omvormen van de RIBZ stokte en uiteindelijk werd een nieuwe vereniging opgericht.

Als vereniging zonder winstoogmerk kreeg de RIKZ.Z een Dagelijks bestuur van 4-leden: Sylvain Peeters als voorzitter, Wim D’hondt als ondervoorzitter, Ilka Van Criekinge als secretaris en Wilfried Van der Borght als penningmeester.

In haar bestuurstaak wordt zij voor juridisch en beleidsondersteunend advies bijgestaan door Anton Van Dyck, die behoort tot het directiekader van UVV/deMens.nu.
Christophe Van Waerebeke blijft als stafmedewerker van de erkende vereniging verantwoordelijk voor ‘allround ondersteuning’.

De samenstelling van de vereniging werd vastgelegd op de stichtende Algemene Vergadering van 27 maart 2019. Tevens werd het bestuur (Raad van Bestuur) verkozen.
Het betreft een divers samengestelde groep van onderwijsexperts uit de academische wereld (zowel op het vlak van onderwijsbeleid, – onderzoek en ondersteuning als op het domein van de lerarenopleiding), en ervaringsexperts binnen het georganiseerd vrijzinnig humanisme. Zie voor de volledige samenstelling www.rikz.be.

Gerealiseerd in 2019 en op stapel voor 2020

De taken die de RIKZ.Z zich heeft gesteld zijn aanzienlijk en ambitieus.
Enkele werden reeds gerealiseerd, voor andere werden de eerste stappen gezet.

We sommen ze graag even op (samengevat in een 5-tal punten):

  • selectiegesprekken in functie van de opvolging van de inspecteurs-adviseurs Martine Konings en Frank Stappaerts die per 1 september met pensioen zijn gegaan. Met het einde van de loopbaan van Frank Stappaerts diende ook een nieuwe inspecteur-adviseur coördinator te worden voorgedragen. Inge Vrijdags (basisonderwijs) en Janik Van der Borgt (secundair onderwijs) heetten we welkom in het team van inspecteurs-adviseurs. Jan Van Vaek nam de fakkel over als inspecteur-adviseur coördinator van het inspectiekorps.
  • met de expertise in het bestuur – en een terugkoppeling via feedbackloops bij de inspectie NCZ – ging een werkgroep binnen de RIKZ.Z van start met een vernieuwde procedure voor de selectie, aanvangsbegeleiding en doorgroeitrajecten van inspecteurs-adviseurs. Daaraan is ook een nieuw functieprofiel en competentiemodel gekoppeld. De bekwaamheidsbewijzen voor het lerarenambt NCZ en de deontologische richtlijnen liggen klaar voor een opfrisbeurt in 2020.
  • verdere uitvoering van de door de RIBZ opgemaakte projectvoorstellen ter educatieve ondersteuning voor het secundair onderwijs NCZ (met de financiële steun van UVV/deMens.nu). Het project ‘DiscriMe’, de ontwikkeling van een educatief spel rond het omgaan met discriminatie en het herkennen van stereotypen en vooroordelen, werd reeds voorgesteld op de pedagogische studiedagen NCZ te Brugge in oktober en ondertussen verder voorbereid. Een didactisch hulpmiddel om het vrijzinnig humanisme te thematiseren en aan te pakken in de les NCZ (richtleeftijd 11 tot 16 jaar) wordt verder voorbereid in 2020.
  • de RIKZ.Z is ook actief binnen het overleg van de erkende instanties en vereniging van de levensbeschouwelijke vakken – kortweg EI&V – die structureel is verankerd en opereert naast de commissie levensbeschouwelijke vakken (samenwerking en overleg inspecteurs-adviseurs LBV) en het Nascholingsinstituut vzw (in functie van leermiddelen en projecten LBV/ILC). Vanuit de EI&V ging de RIKZ.Z ook het gesprek aan met het GO! over de samenwerking in de derde graad van het secundair onderwijs in de scholen van het GO! Over de basisprincipes van de samenwerking werd reeds een overeenstemming bereikt en in de volgende maanden zal in verder overleg concrete invulling worden gegeven aan de samenwerking. De gesprekken verlopen alvast positief. Meer hierover in 2020.
  • ondervoorzitter Wim D’hondt werd aangeduid als coördinator voor het aansturen en begeleiden van de reflectiegroepen binnen de RIKZ.Z. De reflectiegroepen worden een geïntegreerd onderdeel van de organisatiestructuur van de RIKZ.Z. Zij bereiden gemotiveerd advies voor, die als beleidsvoorstellen worden aangebracht bij het bestuur. Voor de drie reflectiegroepen, met name “bestuurlijke ontwikkeling”, “vakinhoud” en “recrutering & retentie (HR)” vonden we 22 gemotiveerde collega’s bereid mee te werken. Het zijn 9 vrouwen en 13 mannen met passie voor het vak. In februari 2020 gaan we met de werkzaamheden van start. Op het programma staat onder meer de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen onder de leerlingen secundair onderwijs van de derde graad. Zij moeten, zoals voorzien in de statuten, als adviseurs deelnemen aan het bestuur van de RIKZ.Z.
  • last but not least, en in het verlengde van het vorige punt, de opbouw van het digitaal ondersteuningsplatform NCZ. Het vormt een centrale opdracht van de reflectiegroep ‘vakinhoud’ en wordt aangestuurd door de coördinator. Het nieuw digitaal ondersteuningsplatform NCZ zal DigiMores vervangen en haar mogelijkheden en doelstellingen overstijgen. Een technisch ontwikkelaar met veel enthousiasme, creativiteit en een ruime technische expertise werd al voor het ontwerpen van dit platform aangetrokken. Collega Bert Goossens, stafmedewerker Fakkeltjes vzw, gaf reeds een aanzet met een preliminaire grondstructuur. Die werd grondig besproken met alle vrijzinnige verenigingen die bij NCZ betrokken zijn. Contacten werden gelegd voor het opstellen van een professioneel ontwikkelingsplan. Wordt zeker en vast vervolgd in 2020!

Beleidsmatig wordt 2020 ongetwijfeld een beloftevol jaar dat we met veel werklust en overtuiging tegemoet zien, want het vak NCZ en iedereen die het vak dagdagelijks in de praktijk brengt, verdient het van ganser harte.

Wij hopen dat we in 2020 je enthousiasme voor het vak NCZ kunnen aansterken, zodat levensbeschouwelijk opgroeien in vrijzinnig humanisme in het officieel onderwijs meer dan ondersteund wordt.