FAQ

Indien u geen antwoord vindt op uw vraag, gelieve ons te contacteren op info@rikz.be of maak gebruik van de zoekfunctie (klik op het vergrootglas).


  • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om leraar NCZ te kunnen worden?

Lees meer over de bekwaamheidsbewijzen.


  • Gelden de vakoverschrijdende eindtermen ook voor de LBV?

De leraren LBV realiseren heel wat vakoverschrijdende eindtermen in hun lessen of in projecten die zij organiseren. De leraren LBV zullen die vakoverschrijdende eindtermen die zij vanuit hun leerplan belangrijk vinden vermelden in hun jaarplan. De autonomie van de LBV kan hierbij niet in het gedrang komen.


  • Hoe kan ik het best solliciteren?

U moet niet alleen voor de school solliciteren maar uw kandidatuur ook indienen bij de bevoegde inspecteur-adviseur NCZ (zie ambtsgebieden). Deze laatste draagt de kandidaten voor.


  • Wat is de taak van de inspecteur-adiviseur NCZ bij een benoeming?

De inspecteur-adviseur NCZ moet een kandidaat voordragen voor benoeming zonder deze voordracht is de benoeming nietig.


  • Moet een leraar NCZ deelnemen aan de doorlichting?

De inspecteurs van de doorlichting hebben geen enkele bevoegdheid over de leraren LBV.


  • Wat zijn de verwachtingen van de inspecteur-adviseur NCZ?

Lees meer in de deontologische richtlijnen van de leraar NCZ.


  • Wat is het verschil tussen enerzijds het beoordelingsverslag van de directeur en anderzijds dat van de inspecteur LBV en hoe verhouden ze zich tot elkaar en met mogelijk welke gevolgen?

De directeur kan een leraar beoordelen op zijn of haar algemene participatie aan het schoolgebeuren, zijnde het functioneren in het schoolteam, het nastreven en verrijken van de schoolcultuur, het bewerkstelligen van het schoolwerkplan enerzijds en het pedagogisch project van de school anderzijds, bovendien kan de directie beoordelen op bvb het omgaan met de leerlingen en de algemene tucht en orde van de leraar, dit ook in de les LBV.

De inspecteur-adviseur beoordeelt alles wat met het vak te maken heeft : de schoolagenda (invullen en opbouw), de lesvoorbereiding naar vorm en inhoud, de beroepsbekwaamheid van de leraar, het inhoudelijke van de les, de pedagogisch-didactische aanpak, de inhoudelijke organisatie van examens, toetsen, de leer- en jaarplannen van het specifieke LBV.

De directie kan wel schoolagenda, jaarplan(nen), lesvoorbereiding(en) opvragen maar noch op inhoud noch naar vorm beoordelen.

Finaal zou dit in het slechtste geval kunnen betekenen dat een leraar LBV een zeer goede beoordeling krijgt van zijn of haar inspecteur-adviseur maar een onvoldoende van zijn of haar directeur. De beoordeling gebeurt door ieder op zijn niveau.


  • Kunnen studenten van de lerarenopleidingen in katholieke hogescholen – bijvoorbeeld van Thomas More – stagelopen in lessen NCZ?

Lerarenopleidingen die onder de koepel werken van het Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen (V.V.K.H.O.) bieden het opleidingsonderdeel ‘Religie, Zingeving en Levensbeschouwing’ (R.Z.L.) aan. Thomas More, die samen met 6 andere hogescholen onder deze koepel functioneert, organiseert ook de keuzemodule ‘Andere Levensbeschouwingen’ voor studenten professionele bachelor basisonderwijs. Beide opleidingsonderdelen zijn christelijk of katholiek geïnspireerd, maar in de doelstellingen werden de interlevensbeschouwelijke competenties (ILC’s) en de uitgangspunten van de katholieke dialoogschool opgenomen.

Studenten lopen stages voor deze vakken of moeten taken verrichten in het werkveld. Zo gebeurt het dat zij aankloppen bij leraars NCZ met de vraag om hun mentor te zijn.

Hun stages of opdrachten geven geen credits voor een bekwaamheidsbewijs dat toegang geeft tot het ambt ‘leermeester NCZ’. Als mentor maak je dit de studenten best duidelijk. In een open geest heten we deze studenten welkom om onze lessen te observeren. Hen zelf voor onze klas laten staan is niet aangewezen : zij volgen geen opleidingsonderdeel ‘NCZ’ en zij worden niet opgeleid om lessen in een vrijzinnig-humanistisch perspectief te plaatsen. Als je als mentor deze vraag van een student krijgt, bedenk dan dat de autonome hogescholen vaak op zoek zijn naar stageplaatsen voor studenten NCZ.

Leraar NCZ kan je alleen worden aan een niet-confessionele autonome hogeschool, plus een uitzonderlijke opleiding in de ‘University Colleges Leuven-Limburg’ (UCLL).