Leerkracht NCZ

De leerkracht NCZ heeft een tweeledige opdracht: enerzijds maakt hij/zij, net als elke leerkracht, deel uit van het schoolteam en anderzijds is hij/zij belast met het levensbeschouwelijk onderwijs eigen aan de ‘vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing’.

Daarom is voor de leerkracht levensbeschouwelijke vakken één functiebeschrijving van kracht bestaande uit twee onderdelen: (1) het instellingsonderdeel gaat over het algemeen functioneren en (2) het specifieke onderdeel, goedgekeurd en ondertekend door alle bevoegde en erkende instanties/vereniging van de levensbeschouwelijke vakken, gaat over de didactiek en pedagogie van het vak.

De functiebeschrijving wordt bij aanwerving door de school aan de leerkracht NCZ overhandigd.

De leraren tekenen op vraag van de inspecteur-adviseur eveneens een ‘gehechtheidsverklaring aan het vak NCZ’, waarmee zij het niet-confessionele karakter van het vak en het principe van vrij onderzoek onderschrijven.

Om leerkracht zedenleer te worden dient men aan een aantal vereisten te voldoen. Op basis van de criteria die in het submenu ‘bekwaamheidsbewijzen’ te vinden zijn, kan de kandidaat een vereist, voldoend geacht bekwaamheidsbewijs bekomen of een bekwaamheidsbewijs van de categorie ‘andere’.

Wie als leerkracht NCZ is opgeleid aan één van de autonome Hogescholen  (de geïntegreerde lerarenopleiding) heeft een vereist bekwaamheidsbewijs voor het lager secundair. Een master moraalwetenschappen afgestudeerd aan de UGent of een master in de Wijsbegeerte & Moraalwetenschappen met als afstudeerrichting ‘Humanistiek & Moraalwetenschappen’ afgestudeerd aan de VUB, hebben een vereist bekwaamheidsbewijs voor het hoger secundair. Beide masters dienen wel te beschikken over een Bewijs van Pedagogische Bekwaamheid.

In de overzichtslijsten onder ‘bekwaamheidsbewijzen’ wordt aangegeven wanneer iemand over een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs beschikt of tot de categorie ‘Andere’ behoort.

Bij de aanstelling hebben kandidaten met het vereiste bekwaamheidsbewijs voorrang op kandidaten met het voldoend geacht bekwaamheidsbewijs. Voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen hebben voorrang op bekwaamheidsbewijzen van de categorie ‘Andere’.

Voor aangestelde leerkrachten uit de bekwaamheidscategorie ‘Voldoend geacht’ en ‘Andere’, vragen de werkstations van het onderwijs naar de corresponderende attesten. Op basis van deze attesten wordt onder meer de wedde berekend van de leerkracht NCZ. Deze attesten zijn te bekomen bij de bevoegde inspecteur-adviseur NCZ.

Met vragen over bekwaamheidsbewijzen of attesten kan u steeds terecht bij een van de inspecteurs-adviseurs NCZ.